Hello dear GIS fellow, I have been working on GP Services for a long time since I had started working. Welcome to the first part of Geoprocessing Service article series :)

This topic is not one of the introduction topics in GIS. Recommended to ones who has worked on ArcGIS…


Merhaba, sektöre ilk başladığım zamanlardan beri Geoprocessing Servisler ile uğraşıyorum diyebilirim. Girişten ileri seviyeye kadar gitmesini planladığım bir yazı dizisinin ilk bölümündesiniz, hoş geldiniz :)

Bu konu GIS’in giriş konularından değil. Belirli bir süre GIS ile uğraşmış, ESRI platformunda çileler çekmiş, ArcGIS Server ile servisler yayımlamış, registered etmiş vs. arkadaşların…

Umut Üçok

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store